ਸਪਲਾਇਰ

ਸਟੀਲ

ਮੋਲਡਬੇਸ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ

ਗਰਮ ਦੌੜਾਕ

ਅੱਲ੍ਹੀ ਮਾਲ